TINGOG MANDAYA: Nagsakit human sa Pasko ug Bag-ong Tuig

Una, daghang laming pagkaon sa Pasko ug sa Bag-ong Tuig susama sa letsong baboy, letsong manok, mga salad nga gibutanga'g mga mayonnaise, mga pasayan, lokon, alimango, ug daghan pa. Mga pagkaon nga kung imong makita morag dili gyud ka makadili o irresistible. Mga pagkaon nga kung imong balebaran magmahay ka. Makaingon ka nga sus oy maayo pa og nikaon ko, kanus-a pa kaha mi magkita usab niato.

Dili kalikayan nga daghan usab ang party, sa mga magtutudlo lang, adunay Children's party, teachers' Christmas party, teachers District party, ug uban diin magsigi ka kakita og mga lamian pagkaon. Kini usab nga mga pagkaon makita lang nimo sa mga taong naahan kay sila man lang ang maka-afford sa pagpalit. Mao pud nga kung imong tan-awon ngadto sa mga hospitals ug sa mga klinika daghan ang nagapacheck-up didto mao ang mga naahan pud.

Unsa man ang mga kasagarang mga sakit nga kasagarang matagamtaman sa pasko? Kini ang high-blood nga diin ang hinungdan mao man ang pagkaon sa letson nga baboy, skin allergy ug ngano man tungod kay mikaon man sa mga lokon, alimango, pasayan, o nokos. Usahay ang kalami mao ra gyuy makapatay kanato.

Angayang natong hinumduman nga dapat sa usa ka adlaw 1500 lamang ka calories ang dapat sa tawo apan kasagaran modoble kini panahon sa pasko. Matud pa, "Mas mabililhon gyud ang paglikay kaysa pagpangita og tambal." Adunay mga tambal usab nga dili gikinahanglan nga motomar ka og medisina. Makita kini nimo diha lamang sa imong palibot. Tan-awa ang tsart sa ubos (internet source)

*Illness** Food * *Effect*

Headaches_Fish?Eat plenty of fish – fish oil helps prevent headaches. So does ginger, which reduces inflammation and pain.

Hay Fever?Yogurt?Eat lots of yogurt before pollen season.

Strokes?Tea?Prevent buildup of fatty deposits on artery walls with regular doses of tea

Insomnia?Honey?Use honey as a tranquilizer and sedative.

Asthma?Onions?Eating onions helps ease constriction of bronchial tubes.

Arthritis?Fish?Salmon, tuna, mackerel and sardines actually prevent arthritis

Upset Stomach?Bananas, Ginger?Bananas will settle an upset stomach. Ginger will cure morning sickness and nausea

Bladder Infections?Cranberry Juice?High-acid cranberry juice controls harmful bacteria

Bone Problems?Pineapple?Bone fractures and osteoporosis can be prevented by the manganese in?pineapple

PMS (Pre-Menstrual Syndrome)?Cornflakes?Women can ward off the effects of PMS with cornflakes, which help reduce?depression, anxiety and fatigue.

Memory Problems?Oysters?Oysters help improve your mental functioning by supplying much-needed zinc.

Colds?Garlic?Clear up that stuffy head with garlic.?
Cough?Red Pepper?A substance similar to that found in the cough syrups is found in hot red pepper.
Breast Cancer?Wheat, Bran, Cabbage?Wheat, bran and cabbage help maintain estrogen at healthy levels.

Lung Cancer?Orange & Green Veggies?A good antidote is beta carotene, a form of Vitamin A found in dark green?and orange vegetables

Ulcers?Cabbage?Cabbage contains chemicals that help heal both gastric and duodenal ulcers.

Diarrhea?Apples?Grate an apple with its skin, let it turn brown and eat it to cure this?condition.

Clogged Arteries?Avocados?Monounsaturated fat in avocados lowers cholesterol.?

High Blood Pressure?Olive Oil, Celery Olive oil has been shown to lower blood pressure. Celery contains a chemical that lowers pressure, too.

Blood Sugar Imbalance?Broccoli, Peanuts?The chromium in broccoli and peanuts helps regulate insulin and blood?sugar.?

Angayan nga mapataas usab nato ang atong kahibalo mahitungod sa maayong panglawas aron mas malikayan ang mga sakit. Hinumduman usab nato nga bisan panahon sa pasko ug bag-ong tuig angayan gihapon nato bantayan ang kahimsog sa atong panglawas. Tungod kay kita ang mas aktibong gwarya niini dili ang mga doctors, dili ang hospital o klinika, ug dili ang mga medisina.

*(MindaViews is the opinion section of MindaNews. Jelieta E. Mariveles-Ruca, 37, recently graduated from her PhD in Education at the University of Southeastern Philippines. She is an active member of Gabriela and the Alliance forConcerned Teachers).