TINGOG MANDAYA: Bayani

Apan unsa man gyud diay ang bayani? Ang bayani o ang pagkabayani mao ang pagmugna ug usa ka talagsaon, mabulukon, nahipatik sa kasaysayan ang mga gimbuhaton. Angkon sa bayani ang usa ka kinaiyang maisugon – maisugon nga moatubang sa problema ug andam nga mosulbad niini. Ni mumho sa kahadlok wala kini niya mabati. Maisugon siya nga mosungasong ug mosalikway sa tanang babag sa iyang mga tumong. Walay kukahadlok nga mangutana bisan pa man sa pinakagamhanang otoridad. Adunay respito sa kaugalingon maong ginarespetuhan ?usab sa uban. Ug kining mga kinaiyaha ang nakita nako ngadto sa usa ka bayani sa mga ?magtutudlo nga mao si Nickanor Gonzalez.

Matud pa sa akong libro (dissertation) nga ang titulo “Teacher Characteristics and Activism Among Department of Education Teachers: Basis for Educational Policy Formulation” nga si Nickanor Gonzalez usa sa mga magtutudlo nga nagasugod sa aktibismo sa syudad sa Dabaw. Ang aktibismo diay sa mga magtutudlo nagsugod gyud sa syudad sa Dabaw sa panahon sa Martial Law mao kini ang milutaw nga kamatuuran sa akong pagtuon. Usa siya sa mga tawong miedukar sa katawhan nga ang martial law dautan gyud ug dili natabang. Usa siya sa mga magtutudlo nga pagkahuman sa klase sa mga bata mogawas sila sa upat ka palibot sa ilang tulunghaan aron mopasabot sa katawhan. Usa ka mabulukon ug talagsaon nga mga gimbuhaton nga nahipatik sa kasaysayan.

Tiaw mo ba gud nang diri diay sa Dabaw ang mga maisugon magtutudlo nga nakamugna sa ilang kontribusyon sa atong kasaysayan ug tungod kanila misunod ang mga magtutudlo sa National Capital Region ug didto namugna ang Alliance of Concerned Teachers o ACT. Usa ka panaghugpong nga diin ang ilang tumong nga matabangan ang mga mayokmok ug nag-ilaid sa kalisud nga mga magtutudlo. Una nilang gipangayo ang pagpataas sa suhulan. Mibuhat sila og hunger strike ug kon mahinumdum kamo mao kining mga yugto nga aduna’y mga nangamatay na mga magtutudlo.

Usa si sir Nick niadto. Gitahan nila ang ilang kinabuhi aron mahaw-as ang mga magtutudlo sa ilang nalubong sa utang nga kahimtang. Si sir Nick usab nagatuo nga kung ang mga magtutudlo walay insaktong suhulan dili usab kini makahatag ug maayong kalidad sa edukasyon. Bisan sa iyang kabisi sa tulunghaan apan sa bisan unsang isyung nakaapekto sa habagang duot sa katawhan anaa siya kanunay andam nga mohatag sa iyang panahon ug talento aron lamang makab-ot ang usa ka tumong nga mao ang paglingkawas sa katawhan.

Siya usa ka bayani tungod ka yang iyang nabuhat dili gyud mabuhat sa habang mga magtutudlo. Talgasaon nga katakus ang iyang gihatag sa kasaysayan. Maligdong nga magtutudlo ug dili gyud basta-basta ang pagsunod sa iyang tunukong dalan. Susama na lang nga nabalhog siya sa bilangguan tungod sa iyang pakigbisog alang sa kadaghanan.

Bisan pa man sa imong pagpananaw sir Nick, ang imong mga nabuhat nga usa ka bulawanon ug walay sama, kini dili gyud mapapas sa atong kasaysayan bisan pa man sa paglawig sa panahon ug pagdagan sa dekadang katuigan. BAYANI ka! (Ang MindaViews ang seksyon sa opinyon sa MindaNews. Si Jelieta E. Mariveles-Ruca bag-o lang migradwar sa iyang PhD sa University of Southeastern Philippines. Aktibo siya sa Gabriela ug sa Alliance for Concerned Teachers.)