TINGOG MANDAYA: Salamat. Ni Jelieta E. Mariveles-Ruca

Sa akong pagbyahi gikan sa downtown, adunay usa ka babaye nga misakay sa Bankerohan. Aduna siya’y bukag nga dala kay seguro gikan siya nga mitumod sa iyang produkto ngadto sa palengke sa Bankerohan. Usa ka yanong babaye. Diha sa iyang pagsakay iyang gisab-it ang iyang bukag ngadto sa tumoy sa sa jeep. Tapos miadto siya sa tunga tungod kay naa man lagi ko sa daplin. Ang tawo nga anaa ngadto sa akong atubang misulti nga, “Basin mahulog ang imong bukag, dapat naa ka sa daplin aron magunitan nimo.” Ang babae mipahiyom tungod seguro kay nakita niya nga naa man lagi ko sa daplin. Pero tungod seguro kay nakita sa lalaki ang kabililhon sa iyang bukag. Misulti siya pagbalik, “Day basi baya gyud nga mahulog ang imong bukag.” Tapos ingon siya kanako, “Siya na lang palingkura diha sa daplin.”
 
Tungod kay nakita nako ang iyang pagpakabana. misibog ko nga gaan sa akong kabubut-on. Dayon mipahiyom. Misulti ang lalaki sa babaye, “tapos PAGPASALAMAT PUD.” Ang babaye wala man nitingog. Seguro naulaw ang lalaki, ingon siya ingna ba, “SALAMAT.”
 
Dala sa kaulaw, miingon ang babaye ngadto kanako, ‘SALAMAT.” Misagbat ang lalaki, “sus angayan ka pang tudluan, dina lang gyud ka kusa nga moingon salamat.”
 
Sa pag-abot nako sa akong balay, akong gisugo ang akong pag-umangkon sa usa ka libro. Iyang gihatag kanako. Tungod kay bese lagi ko nakalimot ko pag-ingon nga SALAMAT. Giingnan ko sa akong pag-umangkon, “Nay walay salamat nay!” Mibahikhik ko sa pagkatawa kay akong nahinumduman ang babaye sa sakyanan. Nilingi ko sa akong pag-umangkon ug ako siyang gisultihan SALAMAT.
 
Matud pa ni Saint Mary Euphrisia, “GRATITUDE IS THE MEMORY OF THE HEART.” Ang pagkamapasalamaton usa ka paghanduraw nga kinasing-kasing.  Paghanduraw sa mga maayong binuhatan.
 
Unta dili nato makalimtan ang pagpasalamat sa mga maayong butang nga nahitabo kanato. Dili nato makalimtan ang mga taong nagbuhat og mga maayong butang gamay man kini o dako. (Ang MindaViews ang seksyon sa opinyon sa MindaNews. Si Jelieta E. Mariveles-Ruca bag-o lang migradwar sa iyang PhD sa University of Southeastern Philippines. Aktibo siya sa Gabriela ug sa Alliance for Concerned Teachers).

Comments

comments