Ang kamaisan

ANG KAMAISAN

Sa luag ug patag nga darohan
tabok sa nagtuyà-tuyà nga taytayan
nga gamâ sa kahoy ug kawayan,

dagkò na ug bus-ok ang mga pusò
sa mga mais nga himsog nga nagtubô.
Hapit na masanggì ang bunga sa kahagò.

Mapahiyomon akong nagsud-ong
sa maong makadasig nga talan-awon
sanglit kini nagdala man og paglaom,

paglaom sa yano uyamot nga kalipay
sa akong mga anak nga mosayaw ug motalidhay
sa bag-o unyang palit nga sininà, bisan lang ukay-ukay.

Apan pagka-alaot! pagka-walay palad!
gihagoang kamaisan kalit napayhag
ug nahanaw tanan nga gidahom sa damlag,

ang tabunok nga darohan
sa pulang dugo gibisbisan
nila nga sa kinabuhì nakabsan.

Ug dinhà sa dagami sa mga damgong naalaot
migitib ang mahulgaon, makahilo nga sagbot,
sagbot sa kayugot, sagbot sa kagubot,

samtang ako gihakop sa kahingawa
kay ang sanggionon ko nawalà na.
Manghagdaw na lang ba ako og basiyo sa bala?

Tabok sa nagtuyà-tuyà nga taytayan
nga gamâ sa kahoy ug kawayan,
sa luag ug patag nga darohan

sa makausa pa ipugas ko ug amomahon
ang mga binhì sa mapadayonong paglaom.
Hinaot nga abagan mo ako, igsoon…

ERIC S.B. LIBRE
18 Pebrero 2015

Eric S.B. Libre is a Mindanawon freelance development consultant who has done some work in a number of conflict-affected areas of Mindanao and occasionally dabbles in creative writing. He lives in Digos City, and is proud to be a senior citizen.

 

Comments

comments