BALAK: Laylay

Ang duyan nga nuog
gitabyog-tabyog
aron ang batà makatulóg
ug dilì makadungog
sa kagahob ug kaalingugngog
sa mga butó nga milugatob
taliwalà sa kaadlawong mangiob
ug kanakò nakapakurog.

Sa tingog nga nagkurày
ug pinahunghong sa kahinay
ako naningkamot ug nagsuláy
pag-awit og usa ka laylay
alang sa akong gamay nga Inday,
iyawat nga siya makapahulay
ug untà kaluy-an nga mahalikay
sa kalisang nga sa katulogon ko mipusgay.

Laylay, yano ug inayom-ayom nga saloma,
walay mga pulong apan tugob sa gugma
ug tim-os nga inahanong pag-amoma,
naghambin sa kinasingkasing nga pangaliya
nga gikan sa daotan pagapanalipdan ka
ug ang malinawong ugmà matagamtaman ta,
inubanan sa inosente mong talidhay ug katawa
walay kahadlok ug walay kabalaka o kabalisa.

Apan may gahom ba nga sarang
kining akong laylay nga makapagkang
sa dahunog sa masuk-anong mga hinagiban
nga nagdala og makahahadlok nga awit sa kamatayon ug kaalaotan?
Ihunghong ko na lang ngadto sa kahitas-an
ang kahigwaos niining nagahuot ko nga dughan,
ang panghinaot nga ang mayugtanon nga mga galamhan
untà malukmay sa mapinanggaong laylay namong mga inahan.

16 Pebrero 2015

Comments

comments