BALAK: Trilohiya Sa Pagtuo

 

  1. Ang Pagkahimugsò

Ang yutà ug langit duyog nga nag-ambahan
sa pagkahimugsò sa Batà nga saad sa Kasulatan
nga magdala nganhi ning mangiob nga kalibutan
sa balaanong dan-ag sa kamatuoran ug kaluwasan.

Ug ang Batà nga gisaad nga kanatò magatubos
walâ magpakahimugsò nga sa kaharianon ug garbo naputos,
ináy ang Iyang gipilì mao ang pasongan nga kabos,
talagsaon nga timaan sa dalayegong pagpakaubos.

Ang pagkahimugsò sa Batà nga nagdala sa paglaom,
ipabilin sa atong kasingkasing ug panumdoman sa makanunayon;
sa walay puas ug tumang kamapasalamaton kini saulogon
ug panlimbasogan nga sama Kaniya mamahimong gasa ngadto sa isigkaingon
uban sa tumang kamapahiubsanon.

  1. Ang Tawo Sa Krus

Ang Tawo sa krus
Anak sa Diyos,
nagpakatawo nga Diyos
aron kanatò pagtubos.

Siya nga walay salâ
sa kinabuhi mitahan,
sa Iyang dugô miulà
alang sa atong kaluwasan.

Gugma sa Iyang linalang
ang gipakità Niya.
Nganong kita nga niini gipahinungdan
nagmakulì nga magmahal sa usag-usa?

  1. Ang Pagkabanhaw

Ang Pagkabanhaw, pagbuntog sa kamatayon,
lintunganay sa pagtuong Kristohanon,
dili usá ka pagpasiatab sa talagsaong gahom.
Hinunóa, pagpadayag kini sa bililhong pahinumdom.

Ang Pagkabanhaw pahinumdom kanatong tanan
sa kamatuoran sa balaang saad sa kaluwasan
ug sa gitagana nga kinabuhi sa kahimayaan —
paglaom bisan nagsangkiig sa krus nga gipas-an.

Busa bisan pa man ikaw nahitumpawak ug natugsaw
sa kaalaotan ug pag-antus nga ingon sa waláy makalabaw,
pagpabiling lig-on ug malaomon sa imong pagpanaw
sanglit kini adunay kataposan ug kanimo nagpaabot ang pagkabanhaw.

Eric S.B. Libre is a Mindanawon freelance development consultant who has done some work in a number of conflict-affected areas of Mindanao and occasionally dabbles in creative writing. He lives in Digos City, and is proud to be a senior citizen.

Read morehttps://www.mindanews.com/mindaviews/2015/02/02/in-mamasapano-they-perished/