HABAGATNONG HINAGAWHAW: Ang Pagharì sa Talabusaw

Managkatribu man untà, managkadugò,
apan ngano kahâ nga kini nahitabô?
Managkatribu man untà, managkadugò,
apan giulang sa kapintas, kalisang ug kasukô.

Yutang kabilin, yutang nahibilin matod sa uban,
dapit nga sa buot namat-an, nasunod gikan sa katigulangan,
malinawong puluy-anan, tinubdan sa yanong panginabuhian
ngano nga nahimo na man nga natad sa panggubatan?

Bagani nga sa kanhiay sangod sa tigpanalipod,
karon daw ngalan na nga sa kalisang naghatod,
sa mga lumulupyo gikan sa pinuy-anan moabog:
panghitabo kini nga makapahigwaos ug makalibog.

Nag-iyahay, nagbaslanay karon sa pagtulisok
ang pikas ug pikas kon si kinsa gayoy nagtisok
sa makahilong binhi niining kapintas ug kasamok
samtang kapid-an ang sa bakwitanan nagdasok.

Sa ngalan sa kalingkawasan o sa ngalan sa kalamboan
sila hugot nga nangatarongan sa tagsa-tagsang lihok ug binuhatan
nganhà sa lumad nga katawhan nga ang nahimong linugdangan
mao ang pagkasiak sa tribu, pagharì sa talabusaw, kaguliyang ug kaalaotan.

Busa, untà ang pikas ug pikas magpakabanâ na ug maminaw
niining hinukad gikan sa kasingkasing nga awhag ug pagtuwaw
nga pinaagi sa tampudà santaon ang paghari sa talabusaw
ug magtambayayong sa ngalan sa kinabuhì, kaugmaon ug kalinaw.

*Talabusaw (o tagbusaw)– sa lumadnong tinuohan, espiritu sa kapintas; tampudà – lumadnong kasabotan sa kalinaw

Eric S.B. Libre
13 Septiyembre 2015