HABAGATNONG HINAGAWHAW: Propaganda

Samtang morag hapit maundang na
ang halos singkwenta anyos nga gyera
tali sa gobyerno ug sa mga komunista,
padayong nagkainit ang laing gyera –
ang giingong gyera sa propaganda,
propaganda war sa Iningles pa.

Dunay akong higala kinsa nagkanayon
nga kining gyeraha labawng kinahanglanon
karon nga human na ang kampanya ug eleksyon
aron nga ang adyenda sa kausaban paasdangon,
ang mga tigsuporta niini dasigon ug palig-onon
samtang ialkontra ang mga sumusupak nga giingon.

Apan ang pagdusô sa pangkausabang adyenda
kinahanglan ba gyod natong lantawon isip gyera
diin tanang dunay lahing panlantaw tagdon isip kontra
busa kinahanglang dabo-dabohan taman sa ginhawa
aron ipagawas nga mga pulpol ug utok bulinaw sila
ug ingon man mga tampalasan ug walay konsensya?

Ug unsa ba gyod diay kanang propagandang giingon?
Sa usa ka bahin (ug dalá komedya) mahimo kining sabton
isip “puro paganda” sa Tinagalog pa nga pamulong;
sa ato pa, pagdayeg nga naghingapin ug pag-abiba nga lunlon
alang sa gidapigan nga mga buhat, panghunâhunâ ug pulong,
lakip ang pagdepensa niini gikan sa tanang hinawayon.

Ingon man kini mahimo nga magkahulogan
sa walay puas nga pagsaway sa giilang mga kaatbang,
pagpakità nga pulos sayop ang ilang gituohan
ug nga wala silay maayo nga buhat ug katuyoan
busa dilì angay nga paminawon ug tuohan,
inay angay silang yam-iran ug kasilagan.

Ug sagad aron makab-ot kining tumong sa propaganda,
kasayoran nga ipadayag hagpaton ug pilion ra –
niadtong sukwahì sa panlantawng gidusô magpabuta-buta.

Usahay ganì dunay ubang kasayoran nga tuison pa
o mogamit sa estoryang dilì segurado o kahâ tumò-tumò ra
basta lang gyod mapaundayonan ang gisubay nga linya.

Ang gyera sa propaganda lisod himoong dalan
sa taróng nga pagtukî aron kaplagon ang kamatuoran
sanglit dilì kini makatabang sa tin-aw nga pangatarongan.

Mao ray lagmit niini nga mahimong sangpotanan
nga ang panagbingkil ug pagkabahin-bahin sugnoran
aron mosamot ang dilì pagsinabtanay sa katilingban.

0“