HABAGATNONG HINAGAWHAW: Buot Ko Ikaw Balakan, O Dansalan

Buot ko untà magtagik, magsulat
og usa ka garay, usa ka balak
aron nga ikapasibaw, ikabungat
ang kahigwaos ning dughan naglumpat
sa daw-urom nga kanimo midangat.

Ang mga pulong kutloon ko
gikan sa daw alimpulos nga anino,
sa bagâ ug naglugitóm nga asó
nga walay puas nga miulbo
gikan sa naugdaw nga mga damgo.

Buot ko ipalanog, hatagan og tingog
ang dî matukib nga kalisang ug kahadlok
nga sa kapid-ang galamhan nanuhot-suhot
dúlot sa makapatay-og nga dinahunog
sa mga himan sa kapintas ug kaluog.

Pinaagi sa makapahinuklog nga garay
tinguha ko nga ipadayag, ipabuhagay
ang dî matugkad nga kasubô ug pangindahay
ingon man ang giluom nga pagminátay
niadtong nangawad-ag minahal ug kabanay.

Gusto ko untà nga hulagwayon
pinaagi sa tinagik nga mga pulong
ang pagsakdop sa kamig nga gabon
nga sa daghang kasingkasing mihakgom
ug nakapahanáp sa panagway sa kaugmaon.

Apan natuk-an ako sa asó nga bagâ ug lang-og,
nalumos sa lípak nga sipang midahunog,
gitusak-tusak sa minátay nga way nakadungog,
mikaging ang tintà sa gabon nga kamig uyamot:
busa ania ako – magbabalak nga amáng, walay tingog.

Karon ang sarang kong mahimo mao ra
ang pagdukô sa akong ulo ug pagpangaliya
nga ang imong urom matapos na
ug untà kami may kusog pa ug panaghiusa
aron agakayon ka gikan sa pait mong paghilukapa.

Eric S.B. Libre
28 Hunyo 2017

Comments

comments