HABAGATNONG HINAGAWHAW: Mga Yanong Pahimangnò, Angay Hinuktokan

bisan unsaon
pagpaka-alimukon
uwak gihapon

rosas nga nindot
mga tunok maidlot
ayaw kalimot

ang dî magtan-aw
matikalbong sa bung-aw
kay wâ maminaw

kanang pagmahay
ulahi gyod kanunay
dilì ba, bay?

 

Eric S.B. Libre
2 Nobiyembre 2017