HABAGATNONG HINAGAWHAW: Dilì Binignit

Dilì ang biko
ug dilì ang binignit
sa Biyernes Santo
maoy giselebret,

dilì sab ni adlaw
aron didto sa dagat
magtutimpasaw
ug magsigeg kiat.

Sa tumutuo adlaw ning sagrado
aron pamalandongan ug hinumdoman
ang Diyos nga nagpaka-Tawo
ug sa Krus nagpagaid, nagpalansang

aron sa balaang dugô
ang salâ sa tawo hugasan
ug ibalik ang talikalang nabugtò
talì sa Langit ug kalibotan.

Eric S.B. Libre
30 Marso 2018 (Biyernes Santo)