CARDINAL QUEVEDO ON EID’L FITR: Peace in the heart – this is my prayer for all of us

(Message of Cardinal Orlando B. Quevedo, OMI, Archbishop of Cotabato on Eid’l Fitr, the end of the Ramadan)

My Esteemed Muslim Brothers and Sisters:

Eid Mubarak! We rejoice with you as you end the holy month of Ramadan.

We have many religious practices that have similar intentions. Ramadan and our Lenten fast and abstinence are meant to combat our inner passions, purify our inner selves and order them to the will of God. We are called to practice charity dring the time of fasting and abstinence.

Cardinal Orlando B. Quevedo, OMI, Archbishop of Cotabato, is Mindanao’s lone Cardinal. MindaNews file photo by TOTO LOZANO

The bottom line of all these physical and spiritual sacrifices during Ramadan and our own Lenten season is to restore peace, peace between us and God, peace between ourselves and others, and peace between us and our environment.

Today we need peace more than ever. We know that the Bangsamoro Basic Law, if substantially compliant with the Framework Agreement on the Bangsamoro and with the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, will establish a legally binding just and lasting peace.

But Ramadan and Lent teach us that the fundamental basis of peace is in the heart, where peace with God and with our neighbor should reign. Peace in the heart – this is my prayer for all of us.

On behalf of all our Priests, Religious Brothers and Sisters in the Archdiocese of Cotabato, I greet you once again, Eid Mubarak!

———————————————

MENSAHE PARA SA EID’L FITR
“Kapayapaan sa ating mga puso – ito ang aking hangad at panalangin para sa ating lahat
Cardinal Orlando B. Quevedo, OMI

(Mensahe ni Cardinal Orlando B. Quevedo, OMI, Arsobishop ng Cotabato, para sa Eid’l Fitr, ang pagtatapos ng RamAdan)

Mga Minamahal kong mga Kapatid na mga Muslim:

Eid Mubarak! Kami ay nakiki-galak sa inyo sa inyong pagtatapos ng banal na b’wan ng Ramadan.

Marami tayong mga gawaing espiritwal na magkakatulad ang hinahangad. Ang Ramadan at ang Puasa at Pangi-ngilin sa panahon ng Kuwaresma ay kapwa naglalayon na labanan ang mga simbuyo ng damdamin, linisin ang sarili at isaayos ito ayon sa kalooban ng Dios. Pareho tayong tinatawag na maging bukas-loob sa kapwa sa panahon ng puasa at pangilin.

Ang pinakabuod nitong mga pisikal at espiritwal na sakripisyo ay ang pagpapa-numbalik ng kapayapaan  – kapayapaan sa pagitan ng Dios at tao, kapayapaan sa pagitan nating lahat, at kapayapaan sa pagitan natin at ng buong nilikha.

Ngayon, higit nating kailangan ang tunay na kapayapaan. Alam natin na maibibigay sa atin ng Bangsamoro Basic Law  ang totoo at pangmatagalang kapayapaan kung ito ay ipapairal  ayon sa Framework Agreement ng Bangsamoro at ang Komprehensibong Kasunduan ng Bangsamoro.

Gayunpaman, itinuturo sa atin ng Ramadan at ng Kuwaresma na ang pangunahing batayan ng kapayapaan ay matatagpuan  sa ating mga puso, kung saan naghahari ang kapayapaan sa Dios at sa kapwa.

Kapayapaan sa ating mga puso – ito ang aking hangad at panalangin para sa ating lahat.

Sa ngalan ng aming mga kaparian at mga relihiyoso ng Archdiocese ng Cotabato, muli, binabati ko kayong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na mga Muslim, Eid Mubarak!