MERANAO SPOKEN WORD: Bolawan Ko

BOLAWAN KO
Faishanie P. Macalantong

Miyokit sa lagid o taginepen
Ino so mga torogan piphandaraan?
Ba siran oto miyodas?
So gawi-gawii a di kalilanga
A pelawiin o maginged
A di phapakaradiyaan, anda den?
So mga siringan a di nggiginawa-i
Anda siran miyaribon?

Miyonot siran sa kiyaombi
O inged a pilombayan
A pindiromasayan o mga lokes
So mga lokes a siranoto mithalimbagak
Poon bo ko tindeg iran ko inged a bolawan
Ka ron iran piyakathaman so
Mori-pori a napas iran.

Ini pamagoyag so mga ikaritan
Sa mga ayaw a darpa
Na myarasay so bago, so badan, ago so pikir
Na da ba a gawii a ba di mapipikir so giyanatan
A inged a pilombayan
A madenggaw a dedempasan sa lekep
Da rimbang iyan.

Inged aken a pilombayan?
Ino ngka ini kapesinagadi?
Anda ka den? Inao, miyada ka den?
Daden sagad sa pikir aken
O ba ngka ini mambetad
Isa ka diyap na miyaribon ka den
A inged a pakatatayaan.
inged aken a matanos
A tihaya o puso aken
Aya bo a myalamba rekami
Na so katatadmi ami ko kalano ka.

(Faishanie P. Macalantong, 34 works at the University Library of the Mindanao State University main campus in Marawi City as College Librarian III. She hails from Marantao and Balindong in Lanao del Sur and resides in Marawi City. She presented this piece at the ‘Meranao Spoken Word Festival’ held at the American Corner of the University Library on 23 May 2019, to commemorate the second anniversary of Day 1 of the Marawi Siege. The Festival’s theme was “Reflect, Recreate, Reclaim.” President Rodrigo Duterte declared the country’s lone Islamic City “liberated from the terrorist influence” on 17 October 2017.
‘Meranao Spoken Word Festival’ is the first of a series of Spoken Word events initiated by the Iranon Gumilang as a Meranaw Cultural Heritage project in partnership with American Corner Marawi and English Majors’ Society)

 

 

 

Comments

comments