PANGADYE: Pag-ampo alang sa tuig sa “Ecumenism, Interreligious Dialogue and Indigenous Peoples”

(Pangadyeon human sa Pag-ampo Human sa Pangalawat)

Makagagahom ug Kanunayng Buhi nga Dios, nga labing Maluloy-on ug Mabination, nagpasalamat kami Kanimo tungod sa paghatag mo kanamo sa Kabuhatan, Kinaiyahan, ug sa Kinabuhi. Nagkahiusa kaming imong katawhan nga managlahi og tinuohan, espirituhanong paagi sa pagpadayag niini ug lumadnong mga tradisyon, nga nagsangpit Kanimo ginamit ang nagkada-iyang pangalan, mapaubsanon nga nagaampo aron hatagan mo kami sa kahigayonan sa pagpakigtagbo sa usa’g-usa kanamo pinaagi sa Diyalogo, aron makat-on kami sa pagtahod ug pagdawat sa usa’g-usa kanamo, ug aron malumpag namo ang mga paril nga nag-ulang kanamo, hinungdan sa dili pagsinabtanay ug sa mga panagbingkil.

Bishop Edwin dela Pena of the Prelature of Marawi. MindaNews file photo by H. MARCOS C. MORDENO

Himoa kaming mga instrumento sa Imong Kahayag, Gugma ug Kalinaw. Agaka kami aron maglakaw kami kanunay subay sa imong Dalan, aron mahimo kaming paglaum alang sa tanan, ug sa ingon, makaplagan namo ang Imong Diosnong Presensya dinhi sa usa’g-usa kanamo.

Ipakita mo kanamo ang Dalan ngadto sa Kahapsay ug Kahiusahan aron makab-ot namo ang bug-os nga tawhanong panag-igsuonay. Hatagi kami sa Kaalam aron makaplagan namo ang Kamatuoran, ug sa ingon, gawasnon namong pili-on ang Katarong ug Kamakiangayon, aron makamugna kami og kalibutan nga sarang namong puy-an.

Sa hiniusang paagi, nangayo kami nga ihatag mo kanamo ang Kaalam ug ang Kaisog sa pagtuman sa Imong Kabubut-on nga Magkahiusa unta kami. AMEN.

(Marawi Bishop Edwin de la Peña is chair of the Catholic Bishops’ Conference of the Philippines-Episcopal Commission on Interreligious Dialogue and head of the Year of Ecumenism. Since 2013, the Catholic Church has been preparing for the commemoration of 500 years of Christianity in the Philippines, with pastoral priority themes every year. The Year of Ecumenism, Interreligious Dialogue, and Indigenous Peoples starts on December 1, 2019)

Comments

comments