MINDAVIEWSHABAGATNONG HINAGAWHAW: Awit (Untà) Alang Kanimo

MINDAVIEWS
HABAGATNONG HINAGAWHAW: Awit (Untà) Alang Kanimo

Sa punay nakong panalinghog
og mga love song sa YouTube,
sa akong alimpatakan mituyhakaw ang ideya
nga maghimo ug magpost pod kog kanta
(basin diay ko og mosikat pa, hahaha).

Mao nga tinguhà ko haskang dakoa
nga magkomposo alang kanimo og kanta,
kanang kinasingkasing nga kanta sa gugma
kansang mga titik balaknong walay sama
ug mohapuhap sa dughan ang mananoy nga saloma.

Apan hilabihan kaidlas gayod kaplagon
ang tukmà ug haom nga mga pulong
nga may saráng búlok ug kahulogang gihakgom
aron ikapadayag king pagbatì nga tuman kalalom,
pagbatì nga tulukibon ug lisod nga tugkaron.

Lain pang kalisod nga akong giatubang
mao nga walâ gayod koy hibangkaagan
kon ang pagtagik og huni unsaon man,
busa ingon sa mahimong kawang lang
ang pangandoy ko nga sa awit ikaw halaran.

Apan ingnon ta nga milagro nga ako makakomposo
gayod og awit sa gugma nga halad alang kanimo,
awit nga nagpasundayag sa talagsaong mga hiyas mo
nga hingpit nga mibihag ning kasingkasing ko
ug mituhop, milimin, migamot sa akong pagkatawo.

Unyà kantahon ko kini kanimo ipahinungod,
kanang with feeling nga ang tingog pinakurog
ug dayon pinalubad-lubad pa gayod (morag Victor Wood?):
pastilan, pagkadako ba nga demongkog
kay bisan mangluwà lang ganì ko yabag uyamot!

Busa, pinanggà, ako intawon pasayloa
kay ang halad ko kanimong awit sa gugma
hinanggaw ug nahisalaag nga hunàhunà ra
sa pangisip nga daw nagsalimuang na
sa pagkalaming tungod ning bayrus nga Corona.

Apan bisan walâ ako kanimoy kanta
higugmaon, panggaon ug alagaran gihapon tika
sama niadtong mao pa ikaw ug ako nahimong kita
ug sa daghang katuigan ug pagsulay nga gilatas ta.
Oo, higugmaon tika bisan kitag nangatiguwang na.

Eric S.B. Libre
13 Abril 2020

Comments

comments