Pamahayag sa CBCP Bahin sa Marawi, Terorismo, ug Diyalogo  

 

 

“Biyai ang daotan ug buhata ang maayo; paninguhaa ang kalinaw  sa tibuok mong kasingkasing.”  (Ps. 34:14)

NGADTO SA TANANG MGA TAWO NGA MAAYO’G KABUBUT-ON:

Mga pagtimbaya sa kalinaw diha sa Labawng Makagagahom ug Maluloy-ong Dios.

Kami, ang mga Obispong Katoliko sa Pilipinas, nagtinguha nga mahiusa unta ang atong mga paningkamot aron pagtabang sa labawng nanginahanglan natong mga igsuon. Nagtiyabaw ang atong mga kasingkasing sa pag-ingon: Dili na unta mahitabo pag-usab ang Gubat sa Marawi! Wagtangon sa dayon ang Gubat sa Marawi! Busa, kami nag-awhag sa pagpabalik sa kalinaw ug kahusay didto sa Marawi ug sa mga kasilinganang dapit sa labing madaling panahon.  Nahibulong kami kon ang padayon nga pagpatuman sa Balaod-Militar, labi na sa pagpalugway niini, makakab-ot ba alang kanato sa iyang katuyoan.

Nagtuo kami nga ang gubat sa Marawi dili relihiyon ang hinungdan. Among nadunggan ug nabasa ang mga matahom nga mga sugilanon kon giunsa sa mga Muslim pagpanalipod ug pagtabang sa mga Kristyanos aron pagluwas kanila sa pihong kamatayon. Ang mga Kristyanos, sa ilang bahin, padayon usab nga nagtabang sa libu-ka-libong mga Muslim nga mikagiw gikan sa Marawi aron paglikay sa peligro. Kini ang dili-kaduhaduhaan nga mga timaan nga ang nahitabo sa Marawi dili gubat tungod sa relihiyon.

Pagsaway ug Pagkondinar sa Terorismo ug Kabangis sa Sukwahing Pagtulon-an

Tungod niining maong katarungan, isip mga relihiyosong lideres nga Katoliko, makusganon namong gisaway ug gikondinar ang mapintas nga grupong Maute sa Marawi, ingon sa gihimo sa mga relihiyosong makinaadmanong Muslim, Ang ilang mga lideres ug mga sakop nanumpa nga makig-abin ug mosunod sa ideolohiyang ISIS. Gisupak nila ang mga batakang pagtulun-an sa Islam tungod sa ilang pagdagit ug pagbihag, pagdagmal ug pagpatay, sa mga inosenteng sibilyan.

Kulukabildo alang sa Kalinaw, ang Sinaluhan nga Pulong

Duyog kamo kanamo, binating katawhan nga maayo’g kabubut-on, sa pagpahigayon og intra-faith dialogue kon binayloay sa hunahuna tali sa isigkamagtutuo sulod sa tagsa-tagsa nato ka relihiyon aron ang matag tinuohan dili abusaran ug gamiton alang sa terorismo o

mapintas nga katuyoan. Awhagon nato ang mga ginikanan, mga eskwelahan, mga simbahan ug masgit nga panghingusgan nila nga wala unta’y usa sa ilang mga sakop nga madani sa pagpangalap og mga tawo sa mga teroristang grupo aron mamahimong sakop sa ilang pundok. Tudloan unta nila ang mga kabatan-onan ingon man ang mga hamtong nga ang tumong sa atong pagtuo mao ang kalinaw. Wala’y relihiyon ang nagtudlo sa pagpatay og mga inosenteng tawo, sa mao rang hinungdan nga sila dili sakop sa ilang relihiyon.

Duyog kamo kanamo ug ipadayon nato ang inter-religious dialogue o kulukabildo tali sa nagkadaiyang relihiyosong pundok nga mao’y panawagan usab sa gatusan ka mga lideres sa Islam sa tibuok kalibutan. Sa tuig 2007, nanawagan sila alang sa kalinaw tali sa mga Muslim ug mga Krisyanos diha sa nailhan na kaayo nilang binuksang-sulat labot sa “the Common Word” o Sinaluhang Pulong ngadto sa mga relihiyosong lideres nga Kristyanos, Pagkatinuod gayud sa ilang mga pulong! Ang mga lideres nga Muslim nagsulat:

Ang sukaranan sa kalinaw ug pagsinabtanay gipahimutang nang daan. Kabahin gayud kini sa mga batakang prinsipyo mismo sa duha nato nga tinuohan: ang gugma sa Usa ra ka Dios ug gugma sa silingan.

Kini mao ang gisugo sa Dios diha sa Deuteronomio 6:4-5.

Hinumdomi, katawhan sa Israel: Ang Ginoo – ug ang Ginoo lamang – mao’y atong Dios. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasingkasing, kalag ug kusog.

Ang atong Ginoong Jesus, nga gitahod usab sa Qur’an isip propeta, migamit niining tudling sa Kasulatan ug nagdugang sa pagpasabot niini sa Marcos 12:28-31.

Unya didto’y usa ka magtutudlo sa Balaod….. nga nangutana [kang Jesus], “Unsa mang sugoa ang labing mahinungdanon sa tanan?” Mitubag si Jesus, “Mao kini ang labing mahinungdanong sugo: ‘Pamati, Israel! Ang Ginoo nga atong Dios mao ra gayud ang Ginoo. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog.’ Ang sunod mao kini: ‘Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Wala na’y sugo nga labi pang mahinungdanon kay niining duha.”

Midugang usab siya sa pagsugo kanato: “Paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo” (Juan 15:12).

Ang Buhat sa Gugma ug Pagkamapasalamaton  

Ang Gugma sa atong silingan kinahanglan nga pamatud-an sa buhat. Itingob nato ang atong kahimoan aron pagtabang sa linibo ka mga tawo nga mikagiw gikan sa makalilisang nga mga panghitabo sa Marawi. Mag-ampo kita alang sa kaluwasan sa mga sibilyan nga natanggong sa mga kabalayan didto, ingon man sa mga gidagit ug gibihag sa mga terorista. Magmabinantayon ug magmaigmat kita, ug tabangan nato ang mga pwersa nga nanalipod kanato aron ilikay kita nila sa mga hulga sa terorismo sa ubang mga dapit sa Mindanao. Tabangan nato ang gobyerno sa pagtukod pag-usab sa syudad sa Marawi aron ang mga lumopyo mahibalik dinhi ug matibuok pag-usab ang napusgay nilang kinabuhi.

Uban sa dakong pagpasalamat, gitamod namo ang labing bililhon uyamot nga pagkamanggihatagon sa mga Pilipino, ingon man sa mga langyaw, nga managlahi og tinuohan, nga misanong gilayon sa pagtubag sa mga panginahanglan sa mga taga-Marawi nga mingkagiw ngadto sa mga dapit nga layo sa peligro. Nangalyupo kami kaninyo alang sa dugang hinabang ilabi na alang sa mga bakwit nga nanagpuyo diha sa mga kabalayan sa ilang mga kaparyentihan nga wala mahatagi og igong tabang.

Si Maryam, ang inahan ni Jesus, gidayeg ug gitahod diha sa Qur’an ug sa daghang mga Kristyanos. Ang mga Katoliko nagtuo nga niadtong usa ka gatos ka tuig na ang milabay, mipakita siya ngadto sa tulo ka mga bata didto sa Fatima, nga mao’y ngalan mismo sa anak nga babaye ni propeta Muhammad. Isalig nato sa mga pag-ampo ni Maryam ang atong mga paningkamot alang sa kalinaw ug kahiusahan tali sa mga tawo nga managlahi og pagtuo.

“Tahuron nato ang usa’g-usa kanato, patas, makiangayon ug maluloy-on unta ang atong tinagdan sa usa’g-usa, ug magpuyo unta kita diha sa tinuod nga kalinaw, kahusay ug maayong kabubut-on” (tan-awa ang sulat nga “Common Word”).

Ang Dios sa kalinaw maanaa unta kaninyo!

Sa ngalan sa Catholic Bishops’ Conference of the Philippines,

(sgd)
+ Socrates B. Villegas, D.D.
Arsobispo sa Lingayen-Dagupan
Presidente, Catholic Bishops’ Conference of the Philippines
July 10, 2017